::::Cholphinij Technological Colllege - วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ จ.ชลบุรี ::::

 

Website counter

3 พ.ค. 2559
-   นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2-3 และปวส.2 (ภาคเช้า) ลงทะเบียนชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6 พ.ค. 2559
 
-   สิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษา ปวช.2 และ ปวส.1 ภาคเช้า-ภาคบ่าย
8 พ.ค. 2559
-   สิ้นสุดการเรียนภาคฤดูร้อน
23 พ.ค. 2559
-   เริ่มจำหน่ายหนังสือเรียนของภาคเรียนที่ 1/2559
29 พ.ค. 2559
-   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

   
 
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ทัศนศึกษาดูงาน
วิชาการตลาด
ทัศนศึกษาดูงาน
สาขาการขาย
 
   
 
 
ดูภาพเพิ่มเติม
   

 

 

เข้าสู่หน้าหลัก | Enter site